Sedjarah Kemerdekaan Berfikir

gambar produk
Rp 50.000
Judul: Sedjarah Kemerdekaan Berfikir
Penulis: J.B. Bury
Penerbit: PT Pembangunan
Cetakan 2, 1963
236 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 50.000
Stok: 1 eks

Sedjarah Kemerdekaan Berfikir
J.B. Bury (1861-1927) mentjurahkan tenaganja sebagai professor ilmu sedjarah modern dan perguruan tinggi Dublin dan cambridge.

Buah penanja terutama mengupas sedjarah lama, akan tetapi dalam karangannja, A History of freedom of thought. Ini dilukiskannja bagi kita dalam suatu uraian sebuah gambaran dari seluruh sejarah eropa, sedjak zaman Junani sampai abad ke 20, tetapi hanja ditindjau dari satu segi sadja, jaitu dari persoalan: bagaimanakah djalannja perdjuangan kemerdekaan berfikir dan terutama kemerdekaan beragama

Posting Komentar